Toezicht DNB legt accent op digitale strategie, beheersing klimaatrisico’s en tegengaan financiële criminaliteit

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat in het komend kalenderjaar jaar verder met het verkennen van nieuwe manieren om toezicht te houden met geautomatiseerd verworven en geanalyseerde gegevens. Ook wordt in 2019 gewerkt aan de verankering van klimaat-gerelateerde risico’s in de beoordelingskaders voor het toezicht op banken, verzekeraars en pensioenfondsen, en gaat DNB verder met onderzoek naar de wijze waarop die instellingen eventuele betrokkenheid tegengaan bij georganiseerde criminaliteit.

Toezichtagenda voor 2019

Dat zijn enkele van de accenten die DNB het komend jaar legt in haar toezicht op de financiële sector, zoals die vandaag zijn gepubliceerd in de Toezicht Vooruitblik 2019. In deze jaarlijkse agenda geeft de toezichthouder aan welke onderwerpen in het komend kalenderjaar extra aandacht zullen krijgen, als aanvulling op het lopende reguliere prudentiële toezicht.

Speerpunten toezicht

De onderdelen van de Toezicht Vooruitblik vloeien voort uit de drie speerpunten die eerder zijn geformuleerd voor de langeretermijn doelen tot 2022 in het toezicht; inspelen op technologische vernieuwing, sturen op toekomstgerichtheid en duurzaamheid, en streng zijn op financieel-economische criminaliteit. Deze langere termijndoelen zijn eind 2017 gepubliceerd in de Visie op Toezicht 2018-2022.

Digitale technieken en blockchain

In het kader van de technologische vernieuwing gaat DNB verder met het onderzoeken van de mogelijkheden van digitalisering van het toezichtproces. Zo zal worden bekeken of digitale technieken kunnen helpen bij het meer risico-gebaseerd te werk gaan, waarbij de relevante risico’s worden gesignaleerd tegen acceptabele kosten, en waarbij deze risico’s ook meer in hun onderlinge samenhang kunnen worden beoordeeld. Daarnaast blijft DNB zich oriënteren op de implicaties van het gebruik van blockchaintechnologie, en op mogelijke regulering voor de zogenoemde crypto’s (zoals de Bitcoin).

Duurzaamheid

Voor wat betreft de aanpassing van toezichtkaders aan klimaat-gerelateerde risico’s gaat DNB het komend jaar verder in gesprek met de financiële sector. Daarnaast vervolgt DNB haar inzet om te kijken naar maatschappelijke klimaat-gerelateerde ontwikkelingen en maatregelen die een directe of indirecte impact kunnen hebben op leningen en beleggingen van financiële instellingen. DNB blijft zich daarbij ook verder inzetten voor concrete internationale en Europese samenwerking, onder meer via het Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS).

Poortwachtersfunctie

In het kader van het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, blijft DNB er ook in het komend jaar op gericht de invulling te verbeteren van de poortwachtersfunctie van financiële instellingen. Thematische onderzoeken zullen verder worden gedaan op het gebied van fiscale risico’s en maatschappelijke onbetamelijkheid, en op het gebied van betrokkenheid bij ondermijnende en georganiseerde criminaliteit.

Staartrisico’s

Verder gaat DNB het komende jaar, bovenop haar reguliere toezicht, extra aandacht besteden aan het anticiperen op zogenoemde staartrisico’s. Dat zijn risico’s met een kleine kans dat deze zich voordoen maar waarvan de gevolgen groot kunnen zijn.